Το πρόγραμμα LIFE

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και το κλίμα. Ο γενικός στόχος του προγράμματος LIFE είναι να συμβάλει στην εφαρμογή, την ενημέρωση και την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ με συγχρηματοδότηση έργων με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Το πρόγραμμα LIFE ξεκίνησε το 1992 και μέχρι σήμερα υπήρξαν πέντε φάσεις του προγράμματος (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006, LIFE +: 2007-2013 και LIFE 2014-2020). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το LIFE συγχρηματοδότησε περίπου 4600 έργα σε ολόκληρη την ΕΕ, με συνολική συνεισφορά περίπου 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Για την επόμενη φάση του προγράμματος (2021-2027), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την αύξηση του προϋπολογισμού σε 5,45 δισεκατομμύρια ευρώ.[1]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται το πρόγραμμα LIFE. Η Επιτροπή έχει αναθέσει την εφαρμογή πολλών στοιχείων του προγράμματος LIFE στον Εκτελεστικό Οργανισμό Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (EASME) ενώ εξωτερικές ομάδες παρακολούθησης και επικοινωνίας παρέχουν βοήθεια στην Επιτροπή και το EASME.