Στόχοι

Το έργο ELIFE στοχεύει στη βελτίωση της διατήρησης των ελασμοβράγχιων (καρχαρίες και σαλάχια) προωθώντας τις βέλτιστες πρακτικές διατήρησης στο πλαίσιο της επαγγελματικής αλιείας της ΕΕ, στη Μεσόγειο Θάλασσα, πραγματοποιώντας πιλοτικές δράσεις στα ιταλικά λιμάνια Chioggia, Gallipoli, Lampedusa, Cirò Marina / Porto Cesareo, Βόρεια Σαρδηνία, Marsala, Mazara del Vallo και Pelagie Islands.

Με βάση τόσο την τρέχουσα επιστημονική γνώση όσο και τις εστιασμένες συνεντεύξεις σε αλιείς, συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:

 • μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων πολλών απειλούμενων ελασμοβραγχίων (κρισίμως κυνδινέυοντα, κυνδινεύοντα και ευάλωτα), κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών αλιευτικών δραστηριοτήτων.
 • μείωση της θνησιμότητας των απειλούμενων ελασμοβραγχίων κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών αλιευτικών δραστηριοτήτων.
 • εξάλειψη της αλίευσης Σταχτοκαρχαρία (Carcharhinus plumbeus), από τράτες βυθού, στα νερά του νησιού Λαμπιόνε.
 • μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας, των συγκρούσεων με σκάφη, και της όχλισης για τον απειλούμενο Καρχαρίας Προσκυνητής (Cetorhinus maximus), στη Βόρεια Σαρδηνία.
 • εφαρμογή κατάλληλων μέτρων διατήρησης με οικοσυστημική προσέγγιση στην αλιεία μέσω της προετοιμασίας και της έγκρισης συγκεκριμένων τοπικών σχεδίων διαχείρισης.
 • υποστήριξη στις διαχειριστικές αρχές για την λήψη ορθών πολιτικών διατήρησης και διαχείρισης για τους καρχαρίες, με την παροχή δεδομένων για την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση της περιβαλλοντικής τους κατάστασης και την υλοποίηση δράσεων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης του κάθε είδους.
 • υποστήριξη των επαγγελματιών αλιέων στην εύρεση κεφαλαίων για την στροφή σε ήπια αλιευτικά εργαλεία που θα μειώσουν την παρεμπίπτουσα αλιεία και την θνησιμότητα των καρχαριών.
 • ενίσχυση της εμπλοκής των επαγγελματιών αλιέων της Μεσογείου σε θέματα διατήρησης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.
 • μεταφορά των πετυχημένων δράσεων διατήρησης και των ορθών πρακτικών για τον περιορισμό της παρεμπίπτουσας αλιείας και της θνησιμότητας των καρχαριών σε άλλες χώρες της ΕΕ-Μεσογείου.
 • ανάδειξη της σημαντικότητας των ελασμορβράγχιων για τη διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
 • ευαισθητοποιήση όλων των ενδιαφερομένων και του ευρέως κοινού σχετικά με τα ελασμοβράγχια και της κατάστασης διατήρησης και προωθήση την ευαισθητοποίηση για μια πιο βιώσιμη αλιεία και υπεύθυνη κατανάλωση ψαριών.