Ενέργειες

Το έργο προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις διατήρησης, τόσο σε τεχνικό όσο και σε επίπεδο διακυβέρνησης, καθώς και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και διάδοσης στην Ιταλία, την Κύπρο και την Ελλάδα.

Θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες ενέργειες.

Προκαταρκτικές Δράσεις:

 • A1. Εκτελεστικό σχέδιο δράσης για τη διατήρηση.
 • A2. Ενημέρωση των βέλτιστων πρακτικών για συστήματα μετριασμού της παρεμπίπτουσας αλιείας.
 • A3. Εντοπισμός και εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων φορέων.

Δράσεις Διατήρησης:

 • Γ1. Χρήση τροποποιημένων παραγαδιών που θα μειώσουν την παρεμπιπτουσα αλιεία και τη θνησιμότητα των καρχαριών – τα παραδοσιακά παραγάδια θα τροποποιηθούν χρησιμοποιώντας κυκλικά αγκίστρια, νάιλον παράμαλα και τροποποιώντας το βάθος πόντισης για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Η δράση περιλαμβάνει τη συμμετοχή και την κατάρτιση των αλιέων.
 • Γ2. Χρήση ήπιων βενθοπελαγικών αλιευτικών εργαλείων (συσκευές αποκλεισμού καρχαριών) – οι παραδοσιακές τράτες βυθού θα είναι εξοπλισμένες με συσκευές αποκλεισμού καρχαριών για την αποφυγή της τυχαίας σύλληψης καρχαριών. Επιπλέον, θα προωθηθεί η χρήση εναλλακτικών και χαμηλών επιπτώσεων εργαλείων, όπως παγίδων. Η δράση περιλαμβάνει τη συμμετοχή και την κατάρτιση των αλιέων.
 • Γ3. Μείωση της θνησιμότητας των καρχαριών που συλλαμβάνονται τυχαία. Θα πραγματοποιηθεί ειδική εκπαίδευση σε αλιείς που θα αφορά την παρουσίαση της ορθής διαδικασίας χειρισμού και απελευθέρωσης των καρχαριών, με την υψηλότερη ασφάλεια για τους αλιείς και τη μεγαλύτερη επιτυχία επιβίωσης για τους καρχαρίες.
 • Γ4. Μείωση της αλίευσης και της θνησιμότητας του Σταχτοκαρχαρία Carcharhinus plumbeus στο νησί Lampione – Περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός τεχνητού υφάλου γύρω από το νησί Lampione που θα προστατεύσει το μοναδικό γνωστό πληθυσμό Σταχτοκαρχαριών στα ευρωπαϊκά ύδατα (καρχαρία άμμου) από την παράνομη αλιεία στη προστατευόμενη περιοχή των νησιών Pelagie.
 • Γ5. Ίδρυση ενός δικτύου παρακολούθησης για τον καρχαρία Cethorinus maximus στη Βόρεια Σαρδηνία – Δημιουργία ενός ένα δικτύου επικοινωνίας που θα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την παρουσία του καρχαρία προσκυνητή με στόχο την μειώση της παρεμπιπτουσας αλιείας, την αποφυγή συγκρούσεων με σκάφη και τη μείωση της όχλισης.
 • Γ6. Παραγωγή τοπικών σχεδίων διαχείρισης καρχαριών για της προστατευόμενές περιοχές. – Ένα ειδικό τοπικό σχέδιο διαχείρισης καρχαριών θα καταρτιστεί για τις προστατευόμενες περιοχές AMPIP και AMPT με στόχο να δημιουργηθεί ένα ισχυρό εργαλείο για την προστασία των τοπικών πληθυσμών καρχαριών που απειλούνται με εξαφάνιση. Το σχέδιο θα δοκιμαστεί και θα εγκριθεί, και θα αποτελέσει πλαίσιο για άλλα μελλοντικά τοπικά σχέδια διαχείρισης σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές ή σε άλλους θαλάσσιους τόπους κοινοτικής σημασίας.
 • Γ7. Εύρεση και συγκεντρωση χρηματοδοτήσεων από την ΕΕ για υποστήριξη των επαγγελματιών αλιέων με στόχο τη μετάβαση σε ήπια αλιευτικά εργαλεία. Εφτά μόνιμα γραφεία θα δημιουργηθούν, με εκπαιδευμένο προσωπικό, και θα παράσχουν στους αλιείς υποστήριξη για την αναζήτηση κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν για την αλλαγή του αλιευτικού τους εξοπλισμού με πιο ήπια αλιευτικά εργαλεία.
 • Γ8. Υποστήριξη των διαχειριστικών αρχών για ορθή λήψη πολιτικών διατήρησης και διαχείρισης των καρχαριών στην Ιταλία και την Κύπρο. Η δράση θα παρέχει: μια βάση δεδοένων για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης του ελασμοβράγχιων, κατευθυντήριες γραμμές για τους νομοθέτες, συναντήσεις για την επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των υπουργείων, σε Ιταλία και Κύπρο αλλά και σε μεσογειακό επίπεδο.

Οι Δράσεις Παρακολούθησης (θα βασιστούν σε καρχαρίες που θα έχουν σημανθεί και στις απελευθερώσεις ζωντανών καρχαριών από αλιείς) θα παρακολουθούν τις Δράσεις Διατήρησης και θα παρέχουν πληροφορίες για την επιτυχία και την αποτελεσματικότητα τους, καθώς και χρήσιμα δεδομένα για μελλοντικά μέτρα διαχείρισης. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και η παρακολούθηση κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων που θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της διατήρησης των καρχαριών στις περιοχές στόχους. Ο σκοπός των Δράσεων Παρακολούθησης είναι διπλός: η έγκαιρη εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών εάν και όπου είναι απαραίτητο και η λήψη χρήσιμων δεδομένων για τον καθορισμό πολιτικών, ορθής επικοινωνίας και δράσεων προστασίας.

Οι δράσεις επικοινωνίας θα παρέχουν μια κοινή ταυτότητα, ένα σχέδιο επικοινωνίας και εργαλεία με στόχο την προώθηση των δράσεων και των αποτελέσματων του προγράμματος. Οι δράσεις ευαισθητοποίησης θα υλοποιηθούν σε τρία διαφορετικά επίπεδα:

 1.  στις περιοχές στόχους.
 2.  σε εθνικό επίπεδο σε Ιταλία, Κύπρο και Ελλάδα, και σε.
 3.  το μεσογειακό επίπεδο καθώς και σε ευρωπαικό επίπεδο συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης με άλλα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα.